Oer

Profyl ôfbylding Profyl ôfbylding

...in applicatieûntwikkeler

Ik bin Kleis Auke Wolthuizen, in applicatieûntwikkeler út Snits. Sûnt 2016 studearje ik ynformatika oan de NHL yn Ljouwert.

Mear ynformaasje

info@kleisauke.nl
+31 (0)6 1226 7733
Elektroanyske fisitekaartsje
GitHub
LinkedIn

Myn resinte GitHub aktiviteit

Loading...

Yn it koart

Opliedingen

NHL Hegeskoalle Ljouwert 2016 oant no

Bacheloroplieding

Ynformatika

ROC Friese Poort Snits 2012 oant 2016

MBO (nivo 4)

Maritime Technyk, Skips- en Jachtbouw

Maritime Akademy Harns 2007 oant 2012

VMBO (kaderberopsrjochte leerweg)

Fuortset ûnderwiis

Feardichheden

PHP

Java

C#

HTML5

CSS3

jQuery / JavaScript

Portfolio

ROC Rooster Android App

Sjoch projekt
details

ROC Rooster Android App

Mobile applikaasje

ROC Rooster Webside

Sjoch projekt
details

ROC Rooster Webside

Webside

Kontakt

Wêr bin ik yn dizze wrâld?

Stjoer my in e-mail

It e-mailadres datsto hast opjûn liket net in jildich adres te wêzen.
It berjocht datsto hast ynfierd is te koart. It moat op syn minst 5 tekens lang syn.